Vyhledat

Nová verze Xpedition VX.2

Technická podpora

PCSCHEMATIC (+420) 728 304 701
PADS, CAM350, BluePrint (+420) 737 740 487

CADware s.r.o. » Aktuálně » Nová verze Xpedition VX.2

V září 2016 byla uvolněna nová verze programu Xpedition VX.2 rozšiřující funkcionalitu o rigid-flex design, vylepšení automatického vyhlazování spojů, úpravu rozhraní a další. Začlenění nových funkcí, které dříve byly realizovány externími soubory jsou dalším krokem k usnadnění ovládání.

Rozložení desky

Po automatickém položení skupiny součástek lze zvětšovat jejich vzdálenost roztažením ohraničení celé skupiny. Jelikož funkce „auto arrange“ rozloží součástky pouze na minimální nastavenou izolační vzdálenost, tato nová funkce umožňuje tuto vzdálenost zvětšit

Automatické zarovnávání součástek (auto align left, bottom, …) je možné použít na jakékoliv objekty. Pro součástky je funkce zarovnávání rozšířena o vodící linky podle nejbližších objektů pči ručním umísťování/pohybování. Je tak možné jednoduše zarovnávat do sloupců/řádků jako v případě xDX Designeru (tvorby schématu). Vodicí linky se mohou zobrazovat i pro grafické prvky jako je například text.

Kopírování části obvodů může využívat jiné označení součástek (reference designator) než měl obvod v původním schématu.

Dopředná anotace (Forward annotation) je řešena pomocí ID, které nezávisí na označení součástek (reference designatoru) ani na propojení ve schématu. Díky tomu i pokud se změní oba tyto parametry součástka zůstane na stejném místě desky a bude spjata se svou obvodovou reprezentací.

Via otvory a vrtání

Via otvory (prokovy) mohou mít i obdélníkový tvar pro rozšíření možností Signálové integrity desky. Mohou mít definovány více typů vytváření (vrtaný, photo, punched, …). Dalším rozšířením je automatické odstranění přípojných bodů ve vnitřních vrstvách. Tato funkce byla dostupná pro pady, nyní bude použita i u prokovů. Přípojný bod (měděné mezikruží) bude přidáván dynamicky, po připojení cesty k via otvoru ve vnitřní vrstvě. Pro tuto funkcionalitu je potřeba rozšířit nastavení izolační vzdálenosti od prokovů v případě připojení nebo nepřipojení cesty ve vnitřní vrstvě.

Rozhraní

Do Net Exploreru se přesunulo nastavení skrývání a zobrazování označených (marked) spojů Net Filter. Do oken uživatelského rozhraní přibyl Hazard Explorer, který shrnuje výsledky kontroly návrhových pravidel (DRC). Podporuje i vstupy z dalších programů jako HyperLYnx DRC a Valor.

Zlepšení zobrazování grafických prvků (odstranění uzlové neprůhlednosti), podobně jako nečekání na plné vykreslení v každém kroky přiblížení/oddálení zvyšuje grafický výkon (až 6x).

Některé funkce, které byly dříve realizovány externími soubory, jsou ve verzi VX.2 zabudované v položce Advanced Setup. Nové funkce umožňují v programu zabránit spojování via otvorů, odstraňovaní chtěných ramen na (stínících) spojích a spravovat objekty složené z více via otvorů (Multiple Via Objects). Tyto objekty se používají většinou pro rozvod napájení.

Vylepšení doznalo i ladění (tunning) spojů s definovanou délkou či zpožděním.

Spoje

Změna šířky spoje disponuje, stejně jako tažení spojů, možností posouvat objekty okolo něj a tím se zvětšuje oblast, do níž se spoj může rozšířit. Přesto se bude při rozšiřování pokoušet co nejvíce zachovat stávající geometrii okolních spojů.

Interaktivní vyhlazování spojů (gloss) využívá nejen minimální izolační vzdálenost, ale rozšiřuje ji, pokud je to možné. Pokud je například mezi pady položen jediný spoj, bude posunut ke středu mezery mezi pady, aby se tak zvětšila izolační vzdálenost od obou.

Sketch Planner je nová funkce pro plánování koridorů, ve kterých by se měli pokládané spoje držet. Definují se přímo na desce. Využívá sketch router a novou možnost trunk routing. Se sketch plány je možné manipulovat jako by to byly jednoduché spoje.

3D & flex rigid

Nová možnost definovat více obrysů desky, z nichž každý může mít různé počty a rozložení vrstev. Ohebná vrstva má možnost definování ohebného jádra, krycí vrstvy, přilnavosti, ohýbání, vlastní kontrolu návrhových pravidel (DRC). Celá flex-rigid deska (využívající oba typy) je upravitelná v 3D prostředí a umožňuje export ODB++ dat.

Ve 3D prostředí je vedle zobrazování ohebných částí a jejich manipulaci možné navíc zobrazovat vodivou síť v rámci desky a exportovat ji. Je možné vytvářet obrys desky podle importovaného STEP modelu. Podobně jako v případě mechanických CAD programů, 3D prostředí umožňuje spárování (mating) povrchů. Importované objekty (např. pouzdro desky) mohou tak mít vzájemně definovaný vztah (vzdálenost, natočení), který dodržují.

Více o programu Xpedition